Reklamacje

Reklamacje

 

  1. Klient przed dokonaniem odbioru produktu winien sprawdzić stan dostarczanej mu przesyłki w obecności osoby, która ją dostarczyła. Osoba dostarczająca przesyłkę ma obowiązek przyjąć zgłoszone reklamacje i dokonać spisania protokołu szkodowego opisującego stan przesyłki w momencie dostawy wraz z jej widocznymi uszkodzeniami. Klient może odmówić odbioru przesyłki uszkodzonej.

 

  1. Każdy klient ma prawo do złożenia reklamacji tytułu naruszenia praw klienta w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Kupujący traci te uprawnienia, jeżeli w w/w terminie nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

 

  1. Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres pocztowy: HAPPINESS DAY Sp z o.o ul. Czarnoleśna 18,41-709 Ruda Śląska . Nabywca powinien także dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu reklamowanego towaru i opisem reklamacji (opis wady, okoliczności powstania, w tym datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru).

 

  1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, a gdyby nie było to możliwe, to poinformuje klienta w tym terminie o czasie potrzebnym na rozpatrzenie reklamacji.

 

  1. W przypadku uznania reklamacji, produkt zostanie wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony Kupującemu na koszt Sklepu. W przypadku braku możliwości dokonania zamiany Sklep w terminie 7 (siedmiu) dni od rozpoznania reklamacji zwróci Nabywcy wpłaconą kwotę na wskazany przez niego rachunek bankowy.

 

  1. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
Formularz Reklamacji Towarów
  •